دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، زمستان 1397 
2. کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی

صفحه 29-52

الهام تمدن؛ محمد رضا نصر اصفهانی


7. ازارض تا عرش گستره نظام تربیتی نفس انسان دردیدگاه ملاصدرا

صفحه 137-156

خسرو مرادی کهواده؛ رضا رسولی شربیانی؛ مرضیه اخلاقی؛ محمد علی عباسیان چالشتری