فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز (JRT) - فرایند پذیرش مقالات