به یاری خداوند متعال اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1378 بعد از دو سال تلاش به چاپ رسید. و با تلاش بسیار در سال 1382 با مجوز شماره 1206 /2910/ 3 به تاریخ 10/ 12/ 82 موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) گردید. 

این فصلنامه به صورت تمام متن قابل دسترسی آزاد می باشد.

نکته بسیار مهم

قابل توجه نویسندگان محترم

 قبل از ارسال مقاله، قسمت‌های راهنمای نویسندگان و سؤالات متداول را مطالعه بفرمایید.

نویسندگان محترمی که باید هزینه داوری و یا چاپ مقاله خود را به حساب فصلنامه واریز نمایند لطفاً به شماره حساب و شناسه جدید دقت فرمایند.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 76، پاییز 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-6123
شاپا الکترونیکی
2008-9481

بانک ها و نمایه نامه ها