فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز (JRT) - واژه نامه اختصاصی