دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، تابستان 1397 
2. تأملی بر نظریه‌ی انسجام صدق یانگ

صفحه 29-52

محمد علی پودینه؛ مهرداد اطمینان


4. هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر

صفحه 71-92

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور؛ قاسم کاکایی


5. «انسانِ‌دینی» و «دینِ‌انسانی»

صفحه 93-112

محمدحسین زارعی محمودآبادی؛ شهاب الدین وحیدی مهرجردی