دوره و شماره: دوره 18، شماره 66، بهار 1397 
3. اصالت ماهیت و اعتباریت وجود از نگاه خیام (با تأکید بر قرائت سمنانی)

صفحه 45-64

محمد خسروی فارسانی؛ مهدی امام جمعه؛ علی ارشد ریاحی