بررسی زبان دینی از دیدگاه مک کلندان بر مبنای افعال گفتاری آستین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه دین دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

معناداری زبان دین یکی از مسائل مهم فلسفه دین است که با طرح دیدگاه بازی های زبانی در اوایل قرن بیستم وارد مرحله ی نوینی شد. دیدگاه افعال گفتاریِ آستین، با تکیه بر دیدگاه ویتگنشتاین متأخر و با نگاه کارکردگرایانه، ماهیت زبان را ، فعل و کنش می داند و معنا را از رهگذر متن و بستر قابل فهم می داند. این صورتبندی از نظریه معنا، راه را برای معناداری غنی تر زبان دینی هموار می سازد. جیمز مک کلندان با بهره از این دیدگاه، معنا داری زبان دینی را دارای مؤلفه های عرفی، عاطفی و توصیفی معرفی کرده و هرکدام از آن ها را از شروط اصلی معناداری زبان می داند و با طرح این نظرگاه اهمیت وجوه و جوانب مختلف یک گفتار دینی را حفظ می کند. در این نوشتار با بررسی دیدگاه افعال گفتاری و نظریه ی مک کلندان، موفقیت این دیدگاه در زبان دینی را مورد ارزیابی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


۱. قرآن کریم.
۲. سرل، جا،ن (۱۳۸۵) افعال گفتاری، ترجمه محمدعلی عبداللهی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
3. Austin, J. L., (1961), Philosophical Papers, edited by J. Urmson and G. Warnock, London: Oxford University Press.
4. ____________, (1962), How to Do Things with Words, London: Oxford University Press.
5. ____________, (1964), Sense & Sensibilia, edited by G. Warnock, London: Oxford University Press.
6. Ayer, A. J., (1952), Language, Truth, and Logic, New York: Dover Publication.
7. Bell, H., (1975), Theology as Grammar: Is God an Object of Understanding?, in “Religious Studies”, Vol. 11, Issue 3.
8. Brugger, N., (2001), What about the Postmodern? The Concept of the Postmodern in the Work of Lyotard in “Yale French Studies”, No. 99.
9. Chisholm, R., (1951), "Philosophers and Ordinary Language", in The Philosophical Review, Vol. 60, No. 3.
10. Comstock, G., (1987), "Two Types of Narrative Theology", in Journal of the American Academy of Religion, Vol. 55, No. 4.
11. Gill, J., (1969), “J. L. Austin and the Religious Use of Language”, Sophia, Vol. 8, No. 2.
12. Gorman, D., (1999), "The Use and Abuse of Speech-Act Theory", in Criticism in Poetics Today, Vol. 20, No. 1.
13. Graham, K., (1978), J. L. Austin. A Critique of Ordinary Language Philosophy, Atlantic Highlands: Humanities Press.
14. Harris, J., (1980), "Speech Acts and God Talk", in International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 11, No. 3.
15. Holdcroft, D., (1994), "Indirect Speech Acts and Propositional Content", in Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives, edited by S. Tsohatzidis, New York: Taylor & Francis Routledge.
16. Hornsby, J., (1994), "Illocution and its Significance", in Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives, edited by S. Tsohatzidis, New York: Taylor & Francis Routledge.
17. Lewis, D., (1969), Convention, Cambridge: Harvard University Press.
18. McClendon, J., (2002), Biography as Theology: How Life Stories Can Remake Today's Theology, Oregon: Wipf & Stock Publishers.
19. McClendon, J; Murphy, N., (1989), "Distinguishing Modern and Postmodern Theologies" in Modern Theology, Vol. 5, No. 3.
20. McClendon, J; Murphy, N., (2000), Systematic Theology: Witness, Virginia: Abingdon Press.
 
زبان عرفی دین، زبان عقیده راسخ است. یعنی علاوه بر توصیف یا بیان واقعیت، اظهار یک عقیده نیز هست. پس بیانات دینی، اغلب شامل اعتراف به این عقاید راسخ است.
21. McClendon, J; Smith, J., (1972), "Religious Language after J. L. Austin", in Religious Studies, Vol. 8, No. 1.
22. McClendon, J; Smith, J., (2002), Convictions: Defusing Religious Relativism, Oregon: Wipf & Stock Publishers.
23. Murphy, N., (1990), "Scientific Realism and Postmodern Philosophy" in The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 41, No. 3.
24. Murphy, N., (2002), "James Wm. McClendon, J.R." in Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, Vol.75, No.5.
25. Murphy, N., (2007), Beyond Liberalism and Fundamentalism, Pennsylvania: Trinity Press International.
26. Russell, B., (1921), The Analysis of Mind, London: Unwin Brothers Ltd.
27. Searl, J., (1968), "Austin on Locutionary and Illocutionary Acts", in The Philosophical Review, Vol. 77, No. 4.
28. Stiver, D., (2007), "Felicity and Fusion: Speech Act The and Hermeneutical Philosophy" in Transcending Boundaries in Philosophy and Theology, edited by K. Vanhoozer and M. Warner, Ashgate Publishing Company.
29. Vanhoozer, K., (1998), Is there a Meaning in this Text?, Michigan: Zondervan.
30. Westphal, M., (2009), Whose Community? Which Interpretation?, Michigan: Baker Publishing Group.
31. Wittgenstein, L., (1999), Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell Publishers.
32. Wittgenstein, L., (2001), Tractatus Logico-Philosophical, London and New York: Routledge.
33. Wolterstorff, N., (1995), Divine Discourse:Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks, New York: Cambridge University Press.