دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1391، صفحه 1-198