دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1391، صفحه 1-138