دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1391 
5. بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان

صفحه 81-106

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی