دوره و شماره: دوره 19، شماره 70، بهار 1398 
2. تحلیل فلسفی معنای مرگ ارادی از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 27-46

عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ لیلا پوراکبر