زهد از نگاه نیچه

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

اگرچه در ظاهر امر چنین می‌نماید که فلسفه‌ی نیچه، فلسفه‌ای زهد ستیز و ضد اخلاق است، با توجه به تأکید وی بر روش‌های مختلف خودسازی و والایش، جای آن دارد که میان آرمان زهد و زهد مثبت و نیز گونه‌ی سومی از زهد، در نوشته‌های او تفاوت قائل شد. وی نخست زهدی را که به توقّف و تعلیق فرایند تعقّل و اراده و غریزه ختم می‌شود، رد می‌کند و سپس اخلاق سروری عهد باستان را می‌ستاید که در قلمرو آن، عقل مطیع و غریزه‌ی والایش‌یافته، به خوبی، در کنار یک‌دیگر فعالیت معمولی خود را ادامه می‌دهند. با وجود این، او به گونه‌ی سومی از زهد نیز اشاره می‌کند که نوعی ریاضت در حیطه‌ی اندیشیدن و فلسفیدن است؛ ریاضتی که به یُمن آن، فیلسوف ناب، به تحلیل نیچه، از فضای دروغ‌پردازانه‌ی فلسفه‌ی مبتنی بر آرمان زهد در می‌گذرد و به چشم‌اندازی فراگیرتر، با خصایص ویژه‌ی خود دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


 

۱. استرن، (۱۳۸۷) [DU1] نیچه، ترجمه‌ی عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.

۲. فینک[DU2] ، (۱۳۸۵)، زند‌آگاهی فلسفه‌ی نیچه، ترجمه‌ی منوچهر اسدی، آبادان: پرسش.

۳. کافمن، سارا، (۱۳۸۵)، نیچه و استعاره، ترجمه‌ی لیلا کوچک‌منش، تهران:گام نو.

۴. نیچه، فریدریش، (۱۳۸۲)، چنین گفت زرتشت، ترجمه‌ی داریوش آشوری، تهران: آگاه.

۵. ________، (۱۳۸۴)، تبارشناسی اخلاق، ترجمه‌ی داریوش آشوری، تهران: آگاه.

۶. ________، (۱۳۸۶)، اراده‌ی قدرت، ترجمه‌ی مجید شریف، تهران: جامی.

۷. ________، (۱۳۸۶)، غروب بتان، ترجمه‌ی مسعود انصاری، تهران: جامی.

۸. ________، (۱۳۸۶)، فلسفه در عصر تراژیک یونانیان، ترجمه‌ی مجید شریف، تهران: جامی.

۹. ________، (۱۳۸۷)، فراسوی نیک و بد، ترجمه‌ی سعید فیروزآبادی، تهران: جامی.

۱۰. ________، (۱۳۸۸)، حکمت شادان، ترجمه‌ی آل احمد و کامران و فولادوند[DU3] ، تهران: جامی.

۱۱. ________، (۱۳۸۸)، سپیده دمان، ترجمه‌ی علی عبداللهی، تهران: جامی.

12. Foot, Philippa, (1998), Nietzche’s Immoralism, Critical Assessments, vol. 3, edited by W.Conway with Peter S.Groff, London and New York: Routledge.

13. Janaway, Christopher, (2007), Beyond Selflessness, New York: Oxford.

14. Kaufmann, Walter, (1974), Nietzsche, New Jersey: Princeton.

15. Leiter, Brian, (2002), Morality, London and Newyork: Routledg.                           

16. Leiter, Brian, Neil, Sinhababu, (2007), Nietzche and Morality, New York: Oxford.

17. May, Simon, (1999), Nietzche’s Ethics and his War on Morality, New York: Oxford.

18. Pearson, Keith Ansell, (2006), A Companion to Nietzche, Blackwell Publishing Ltd: Malen USA.

19. Taylor, t. Roberts, (1996), ''This Art of Transfiguration in Philosophy'', Nietzches Asceticism, The Journal of Religion, vol. 76, No. 3, pp. 402-427: The university of Chicago Press.

20. Zupancic, Alenka, (2003), The Shortest Shadow, Massachusett: Cambridg.