دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1392 
5. رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی

صفحه 101-126

رضا نیرومند؛ مرتضی حسینی شاهرودی؛ سعید نظری توکلی


7. زهد از نگاه نیچه

صفحه 147-170

ابراهیم رضایی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی