دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1388، صفحه 1-140 
5. کاوشی در رابطه با ایمان و معرفت فلسفی

صفحه 89-114

10.22099/jrt.2013.1245

نعمت الله بدخشان؛ محمد مزیدی؛ سعید رحیمیان