دیدگاه تقوم و تفسیری مادی‌انگارانه از حیات پس‌ از مرگ (دیدگاه لین رادر بیکر)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه قم

چکیده

برخی فیلسوفان مسیحی ازجمله لین رادر بیکر حیات پس‌ از مرگ را با رویکردی مادی‌انگارانه تفسیر می‌کنند. بیکر معتقد است دیدگاه تقوم وی درباره‌ی هویت شخصی بیشترین سازگاری را با حیات پس‌ از مرگ مسیحی دارد. مطابق این دیدگاه، ملاک این‌همانی شخصی، داشتن ویژگی منظر اول شخص است؛ ازاین‌رو شخص پس‌ از مرگ بدن، به دلیل بقای این ویژگی باقی می‌ماند و به بدنی متناسب با آن جهان که با اعجاز خداوند خلق شده، دوباره تقوم می‌یابد. مقاله‌ی حاضر پس از تحلیل دیدگاه بیکر درباره‌ی رابطه‌ی تقوم و هویت شخصی و توجیه وی درباره‌ی سازگاری دیدگاهش با آموزه‌ی مسیحیت، آن‌را نقد می‌کند. وجود برخی ناسازگاری‌های درونی و نیز ایراداتی فلسفی مانند خلاصه‌کردن انسان در یک ویژگی و همچنین ناسازگاری نظریه‌ی بیکر با برخی آموزه‌های دینی، از آن جمله است. ایراداتی که درنهایت نشانگر ناکامی بیکر از ارائه‌ی تفسیری مادی‌گرایانه از حیات پس‌ از مرگ مسیحی است.

کلیدواژه‌ها


1. حسینی تهرانی، سید محمدحسین، (1362)، معادشناسی، ج 6، تهران: حکمت.

 

2. رازی، فخر، (1343)، البراهین فی علم الکلام، تهران: دانشگاه تهران.

3. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، (1388)، الشواهد الربوببیه فی مناهج السلوکیه، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.

4.____________________، (بی‌تا)، مفاتیح الغیب، تهران: مولی.

5. طباطبایی، محمدحسین، (1380)، ترجمه و شرح نهایه الحکمه، ترجمه‌ی علی شیروانی، ج 1، تهران: انتشارات الزهرا.

6. مسلین، کیت، (1388)، درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه‌ی مهدی ذاکری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

7. Baker, Lynne Rudder, (2011) “Christian Materialism in a Scientific Age”, International Journal for Philosophy of Religion, 69(1), pp.1-12.

8. __________, (2005), »Death and the Afterlife«, The Oxford Handbook of the Philosophy of Religion, William J. Wainwright, ed., Oxford: oxford University Press, pp. 366-391.

9. __________, (2001), “Material Persons and the Doctrine of Resurrection”, Faith and Philosophy, 18, pp. 151-167.

10. _________, (2000), Persons and Bodies, Cambridge: Cambridge University Press.

11. Green, Jeff, (2016), “Resurrection”, Internet Encyclopedia of Philosophy, available at: http://www.iep.utm.edu/resurrec. (2016/1/15)

12. Olson, Eric T., (1997), The Human Animal:Personal Identity without Psychology, New York: Oxford University Press.

13. Peterson, Michael L., (2005), Contemporary Debates in the Philosophy of Religion, Oxford: Blackwell.

14. Plantinga, Alvin, (2007), “Materialism and the Christian Belief” Persons; Human and Divine, Oxford University Press,, pp. 99-141.

15. Snowdon, Paul F., (1990), Persons, Animals, Ourselves, New York: Oxford University Press.

16. Van Inwagen, (1998), “The Possibility of Resurrection”, The Possibility of Resurrection and Other Essays in Christian Apologetics, Boulder, Clorado: Westview Press, p.49.

17. Zimmerman, Dean, (2003), “Rejoinder to Lynne Rudder Baker,”, Contemporary Debates in the Philosophy of Religion, eds. Michael L. Peterson and Raymond J. Vanarragon, Oxford: Blackwell, pp. 295-343.