ناکارآمدی نظریه‌ی «ابتناء» در تبیین علیّت ذهنی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه پژوهشکده علوم شناختی تهران

چکیده

این مقاله معضل علیتِ حالات/ویژگی‌های ذهنی برای حالات/ویژگی‌های فیزیکی یا حالات/ویژگی‌های ذهنی دیگر را بر اساس یکی از نظرات مهم راجع به ارتباط ویژگی‌های ذهنی و فیزیکی بررسی کرده است. این نظریه (که توسّط فیلسوف تحلیلی، دونالد دیویدسون، هم‌زمان با ارائه‌ی نظریه‌ی این‌همانی مصداقی ارائه گردید) سعی داشت با پرهیز از گرفتار شدن در دام تقلیل‌گرایی و حفظ دوئیت ویژگی‌های ذهنی و فیزیکی، نوعی ارتباط منطقی بین این دو نوع از ویژگی‌ها بیابد.
اما این مقاله نشان می‌دهد که دیویدسون در طرح ارتباط مذکور (که نامش را ابتناء ویژگی‌های ذهنی بر ویژگی‌های فیزیکی گذاشته) نتوانسته راه حلّی برای معضل علیت ذهنی بیابد و به دام محرومیت علّی و یا تعین علّی مضاعف گرفتار آمده است. در نتیجه طرح نظریه‌ی ابتناء، در تبیین رابطه‌ی علّی ویژگی‌های ذهنی با ویژگی‌های فیزیکی (یا ویژگی‌های ذهنی دیگر)، به شکست می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


1. Block, N., (2003), "Do Causal Powers Drain Away", Philosophy and Phenomenological Research, 67 (1).  

2. Burge, T., (1993), ‘Mind-Body Causation and Explanatory Practice’ in: Heil & Mele (ed.), Mental Causation, Oxford: Clarendon Press.

3. Burge, T., (2007), Foundations of Mind, Oxford: Oxford University Press.

4. Crane, T., (1995), "The Mental Causation Debate", Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, vol. 69.

5. Crane, T., (2001), Elements of Mind, Oxford: Oxford University Press.

6. Dardis, A., (2008), Mental causation, New York: Columbia University Press.

7. Davidson, D., (1970), "Mental Events" in: Foster and Swanson (eds.), Experience and Theory, London: Duckworth.

8. Davidson, D., (1993), "Thinking Causes", in: Heil and Mele (eds.), Mental Causation, Oxford: Clarendon.

9. Kim, J., (1998), Mind in a Physical World, Cambridge: The MIT Press.

10. Kim, J., (1996), Philosophy of Mind, Boulder: West views Press.

11. Kim, J., (2005), Physicalism or Something Near Enough, Princeton: Princeton University Press.

12. Kim, J., (1993), Supervenience and Mind, Selected Philosophical Essays, Cambridge: Cambridge University Press.

13. Maslin, K.T., (2007), An Introduction to the Philosophy of Mind, 2nd ed. Cambridge: Polity Press, pp. 64-71.

14. McLaughlin, B., (1989), "Type Epiphenomenalism, Type Dualism, and the Causal Priority of the Physical", Philosophical Perspectives, V.3.

15. Putnam, H., (1975), "The Nature of Mental States", Reprinted in: Timothy O,Conner and David Robb (eds.), 2000, Philosophy of Mind Contemporary Readings, London: Rutledge.

16. Robb, D. and Heil, J., (2013), "Mental Causation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL =