رابطه مبانی فهم فقهی متون وحیانی با معناشناسی و هرمنوتیک

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها