پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها