قرآن به منزله اثری ادبی تصویر، تصویرپردازی و انسجام ساختاری متن در سوره "والعادیات"

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

کلیدواژه‌ها