الگوی روابط انسانی در تربیت دینی با تأکید بر سیره ی امام حسین(ع)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها