تحلیلی بر «شهود» در ساختار معرفتی کانت

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله در تحلیل یکی از بنیادی‌‌ترین مفاهیم فلسفه‌ی کانت،  یعنی «شهود» است. «شهود» زیرساخت اندیشه‌ی کانت است. تحلیل کارکرد و روابط و تعامل آن با «فاهمه» و معنای شهود و انواع آن در این مقاله مطرح شده است. آن‌چه از آثار کانت به دست می‌آید این است که «شهود» اساس اندیشه‌ی کانت و مقدم بر فاهمه است و با تکیه بر آن است می‌توان علوم تجربی را در برابر شک‌گرایی «هیوم» مقاوم، نجات داد.

کلیدواژه‌ها


1. ژان وال، (1380)، بحث  در مابعد‌الطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: شرکت سهامی خوارزمی، چاپ دوّم.

2. عبدالکریمی، بیژن، (1381)، هایدگر و استعلاء، تهران: نقد فرهنگ.

3. کاپلستون، فردریک، (1380)، از ولف تا کانت، ترجمه‌ی اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات صدا و سیمای ج. ا. ا. و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.

4. کانت، ایمانوئل، (1376)، تمهیدات، ترجمه‌ی حداد عادل، تهران: نشر دانشگاهی.

5. کورنر، استفان، (1380)، فلسفه‌ی کانت، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، چاپ دوم.

6. مجتهدی، کریم، (1386)، افکار کانت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

7. هارتناک، یوستوس، (1378)، نظریه‌ی معرفت در فلسفه‌ی کانت، ترجمه‌ی غلامعلی حداد عادل، تهران: فکر روز.

8. Caygill, Howard, (1995), A Kant Dictionary, Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.

9. Kant, Immanuel, (1998), Critique of Pure Reason, tr. and ed. by Paul Guyer & Allen W. Wood, Massachusetts: Cambridge University Press.

10. Kant, Immanuel, (1787), Critique of Pure Reason, tr. by Wermers, Indianspolise, Cambridge: Pluhar.

11. Kemp Smith, Norman, (1995), A Commentary to Kant's Critique of Pure Reason, Oxford: Humanities Press International Inc, Reprinted.

12. Paton, H. J., (1961), Kant's Metaphysic of Experience, London: George Allen and Unwin LTD.