دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 1-162 
5. بررسی و نقد دیدگاه تناقض‌باوری

صفحه 87-108

10.22099/jrt.2013.1194

رحمان شریف‌زاده؛ سیدمحمدعلی حجتی