دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عاملیّت انسان با تأکید بر نقش نیّت در تشخّص عمل در چشم‌انداز حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.22099/jrt.2023.48145.2918

محمد نصری نصرآبادی؛ مهدی گنجور؛ سیدمهدی امامی جمعه


«بررسی تاثیر تصوف و عرفان اسلامی بر طریقه عرفانی بائول‌های هند»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22099/jrt.2023.48204.2919

نوروز پیغامی؛ فیاض قرائی؛ علی اشرف امامی


تحلیل مسئله شر در دیدگاه اخوان‌الصفاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22099/jrt.2023.48376.2926

مهدی عسگری؛ غلامحسین جوادپور


بررسی رأی ابن‏سینا و خواجه نصیرالدین توسی در «علم و غایت قوای طبیعی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22099/jrt.2023.48426.2929

سید محسن حسینی؛ عبدالله صلواتی؛ سیدامین موسوی خو