دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بازنمایی تقلیدِ آفریده تا تقلیدِ آفرینش در هنر اسلامی از منظر استاد جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.39449.2432

روح اله آدینه؛ سیده رقیه موسوی


2. تحلیل نظریه صدق نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.39732.2443

مرتضی متولّی؛ احد فرامرزقراملکی


3. تبیین عرفانی ارتباط ولایت باباورهای کلامی از منظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.39496.2433

سلام اله کاظم خانی؛ خسرو ظفرنوایی؛ عبدالرضا مظاهری


4. دگردیسی مفهوم سعادت در فلسفه اسلامی؛ توسعه و ترمیم میراث خواجه نصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.39378.2427

علیرضا آرام


5. بازخوانیِ انتقادیِ یک مناظره: نزاع آنسکوم و لوئیس در ردّ طبیعت‌گراییِ خداناباورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.40034.2458

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


6. بررسی و تحلیل تاثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی در اندیشه محمد ارکون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.39347.2425

مجید منهاجی؛ مهدی ساداتی نژاد


7. بازخوانی شادی و غم با تاکید بر آرای صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22099/jrt.2021.39952.2451

محمد جواد پاشایی