نویسنده = سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌ها

دوره 23، شماره 86، فروردین 1402، صفحه 89-108

10.22099/jrt.2022.44426.2726

سعید فامیل دردشتی؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 22، شماره 82، خرداد 1401، صفحه 125-147

10.22099/jrt.2021.41062.2503

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بدن، مراتب و ویژگی‌های آن از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 21، شماره 79، شهریور 1400، صفحه 105-128

10.22099/jrt.2021.40330.2469

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی