دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، تابستان 1398 
6. بررسی تأثیر مبانی و اندیشه های ملاصدرا بر معنای متن

صفحه 115-134

سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی؛ مجید صادقی