دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1394 
5. «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون×

صفحه 89-114

رضا کورنگ بهشتی؛ سعید بینای مطلق؛ علی کرباسی زاده اصفهانی