دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، پاییز 1394 
6. مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی)

صفحه 101-124

10.22099/jrt.2015.3281

اکرم عسکرزاده مزرعه؛ سیدعلی علم الهدی؛ جلال پی‌کانی؛ سعید رحیمیان