دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1386، صفحه 1-148