دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1389، صفحه 1-136 
1. نقد و بررسی جایگاه علّیت نفس در فلسفه ی جورج بارکلی

صفحه 1-24

10.22099/jrt.2013.1213

منوچهر صانعی دره بیدی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ محمدعلی محمدی


2. تجربه‌ی دینی و وحی نبوی

صفحه 25-52

10.22099/jrt.2013.1214

مجید صادقی حسن آبادی؛ مجید یاریان کوپائی