دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 1-204 
2. فخر رازی بر سر دو راهی جبر و اختیار

صفحه 19-48

احمد بهشتی؛ علیرضا فارسی نژاد