دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1390، صفحه 1-198 
7. برتری انسان بر سایر آفریدگان

صفحه 137-174

احمد عابدی؛ سولماز کاراندیش