هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

ونسان‌ برومر معتقد است سخن‌گفتن از امر الوهی تنها در قالب بهره‌گیری از تماثیل، استعارات و الگوهای ذهنی صورت می‌پذیرد. هرکدام از این استعارات، زوایایی از امرِ بی‌صورتِ الوهی را منعکس می‌کنند و باید در کنار هم و در پرتو یک‌دیگر تفسیر و تعبیر شوند. هریک از این استعارات، دامنه‌ای از استلزامات معنایی دارند که به‌رغم بازتاباندن جلوه‌‌هایی از حقیقت امر الوهی، پوشاننده‌ی سایر وجوه این حقیقت هستند. کارویژه‌ی اصلیِ دین‌شناسی و الهیاتِ نظام‌مند، برجسته‌سازیِ یکی از این استعارات به‌مثابه‌ی کلان‌-الگوی الهیاتی و بازتفسیر دیگر استعارات در ذیل آن است. برومر برای یافتن آن کلان‌-الگو، ملاک‌های چهارگانه‌ای معرفی می‌کند که عبارت‌اند از: «سازگاری با سنت»، «انسجام فراگیر»، «کفایت برای اقتضائات عصر» و «اعتبار برای شخص». الهی‌دان بعد از کشف کلان‌-الگوی مزبور، آن را محور نظریه‌پردازی و تصویرسازی درباره‌ی خداوند قرارمی‌دهد. به‌باور برومر، استفاده از کلان‌-الگوی «خدای شخص‌وار» نسبت به سایر الگوهای ذهنی، سازگاری بیشتری با متن مقدس دارد.

کلیدواژه‌ها


۱. برومر، ونسان، (1392)، هنگام نیایش چه می‌کنیم؟ (درباب نیایش و سرشت ایمان)، ترجمه‌ی اشکان بحرانی و مسعود رهبری، با مقدم و تعلیقات قاسم کاکایی، تهران: انتشارات هرمس.

۲. مطهری، مرتضی، (۱۳۸۹)، مجموعه‌ی آثار، ج 6، تهران: انتشارات صدرا.

3. Bethune-Baker, J. F., (1958), An Introduction to the Early History of Christian Doctrine, London.

4. Braithwaite, R. B., (1964), "An empiricist's view of the nature of religious belief ", in J. Hick, The Existence of God, New York.

5. Brummer, Vincent, (1981), Theology and Philosophical Inquiry: An Introduction, London: Maclillan.

6. Brummer, Vincent, (1992), Speaking of a Personal God: An Essay in Philosophical Theology, London: Cambridge University Press.

7. Brummer, Vincent, (1993), The Model of Love: A Study in Philosophical Theology, London: Cambridge University Press.

8. McFague, Sallie, (1987), Models of God, London.

9. McFague, Sallie, (1982), Metaphorical Theology, London: Macmillan.

10. Owen, H. P ,(1971), Concepts of Diety, London: Macmillan.