تأملی بر نظریه‌ی انسجام صدق یانگ

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم

2 فلسفه اخلاق،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه قم

چکیده

امروزه نظریه­های بدیل مختلفی برای نظریه­ی دقیق حداقل‌گرایی و نیز نظریه‌ی مطابقت صدق مطرح‌اند که یکی از آن‌ها، نظریه‌ی انسجام صدق است. تقریر یانگ از نظریه‌ی انسجام صدق، مهم‌ترین تقریری است که در سال‌های اخیر از این نظریه ارائه و از آن دفاع شده است. وی با استدلالی جدید، به دفاع تمام­قد از این نظریه برخاسته­ است و برای اشکال تعیین که از اصلی­ترین نقدهای صورت‌گرفته بر نظریه‌ی انسجام صدق است، راه‌حل بدیعی مطرح کرده است. این مقاله به تبیین، تحلیل و ارزیابی استدلال و دفاع او از این نظریه می­پردازد. در این نوشتار پس از تبیین استدلال وی بر نظریه‌ی انسجام صدق، نشان داده­ایم که این تقریر از این نظریه نیز ناتمام است. پس از تحلیل اشکال تعیین نیز خواهیم دید که پاسخ او به این اشکال، نمی­تواند مقبول واقع شود.درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که تقریر یانگ از نظریه­ی انسجام صدق، با تمام بصیرت‌هایش، نیز نمی‌تواند تمام باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Blackburn, Simon, (1992), Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language, Oxford: Clarendon Press.

2. Deane, Warren, (2011), “Does Socrates Vindicate the Coherence Theory of Truth?”, Emergent Australasian Philosophers, 4: 1-14.

3. Fumerton, Richard, (1995), Metaepistemology and Skepticism, U.S.A.: Rowman & Litilefield, Inc.

4. ______________, (2002), Realism and the Correspondence Theory of Truth, U.S.A.: Rowman & Litilefield , Inc.

5. Horwich, Paul, (2001), “A Defense of Minimalism “.In Michael P. Lynch (ed). The Nature of Truth: Classic and Contemporary Perspectives, Cambridge: The MIT Press.

6. Russell, Bertrand, (1907), “On the Nature of Truth”, Proceedings of the Aristotelian Society, 7: 28-49.

7. Smith, Norman K., (1992), A Commentary to Kant’s " Critique of Pure Reason”, U.S.A: Humanities Press International, Inc.

8. Walker, Ralph C., (2001), "The Coherence Theory”, In: Michael P. Lynch (ed.), The Nature of Truth :Classic and Contemporary Perspectives, Cambridge: The MIT Press.

9. _____________, (1985), " Spinoza and the Coherence Theory of Truth”, Mind, 94: 1-18.

10. White, Alen R., (1972), “Coherence Theory of Truth” In: P Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, New York: Macmillan.

11. Young, James O., (2013), “The Coherence Theory of Truth”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), From http://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/.

12. _______________, (2001), “A Defence of the Coherence Theory of Truth”, The Journal of Philosophical Research, 26: 89-101.