ارزیابی دیدگاه نیکولاس ولترستورف درباره‌ی فلسفه‌ی تحلیلی دین در اواخر قرن بیستم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران

چکیده

فلسفه‌ی تحلیلی دین در اواخر قرن بیستم، شاهد شکوفایی شایان توجه و البته نقدهای جدی بوده است. نیکولاس ولترستورف فیلسوف تحلیلی دین کوشیده است تا ضمن ارائه‌ی توصیفی از شاکله‌ی فلسفه‌ی تحلیلی دین در این بازه‌ی زمانی، به منتقدان آن نیز پاسخ دهد. وی با تکیه بر ساختار روایی-داستانیِ فلسفه‌ی تحلیلی دین، معتقد است که تنها با توجه به سه ویژگی اساسیِ فلسفه‌ی تحلیلی دین در این دوره، یعنی واقع‌گرایی، دفاع از تقریری خاص از مبناگرایی در معرفت‌شناسی و باور به امکان دست‌یابی به معرفت خداوند، می‌توان درک و فهم درستی از آن به دست آورد، وگرنه دچار خطا خواهیم شد و انتظارات نابجایی از آن هم خواهیم داشت. در این مقاله، ضمن توصیف دقیق دیدگاه ولترستورف، انتقاداتی مانند یکی‌گرفتن فلسفه‌ی تحلیلی دین و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده و لزوم انکار عقلانیت مشترک در تحلیل وی را بیان خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


1. پویمن، لوئیس، (1378)، معرفت‌شناسی؛ مقدمه‌ای بر نظریه شناخت، چاپ نخست، ترجمه‌ی رضا محمدزاده، تهران: دانشگاه امام صادق.

2. دامت، مایکل، (1392)، خاستگاههای فلسفه تحلیلی، چاپ نخست، ترجمه‌ی عبدالله نیک‌سیرت، تهران: حکمت.

3. دانلان، ک. س، (1374)، «فلسفه تحلیلی و تحلیل زبانی»، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و شاپور اعتماد، ارغنون، شماره 7 و 8، پاییز و زمستان، صص 39 - 68.

4. رورتی، ریچارد، (1390)، فلسفه و آینهی طبیعت، چاپ نخست، ترجمه‌ی مرتضی نوری، تهران: نشر مرکز.

5. لاک، جان، (1381)، جستاری در فهم بشر، ترجمه‌ی صادق رضازاده شفق، تهران: شفیعی.

6. لاک، جان، (1380)، «در باب ایمان و عقل، و ساحت‌های متمایز آن‌ها»، ترجمه‌ی مصطفی ملکیان، نقد و نظر، شماره 27 و 28، تابستان و پاییز، صص 2 - 11.

7. موزر، پاول، (1385)، درآمدی موضوعی بر معرفت‌شناسی معاصر، چاپ نخست،ترجمه‌ی رحمت‌الله رضایی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

8. Glock, H. J., (2008), What is Analytic Philosophy?. New York: Cambridge University Press.

9. Plantinga, A., (1983), "Reason and Belief in God' In A. Plantinga & N. Woltrestorff, Faith and Rationality,  Notre Dame: University of Notre Dame.

10. Ross, J., (2002), "Analytical Philosophy as a Matter of Style'. In A. Biletzki, & A. Matar, The Story of Analytic Philosophy: Plot and Heroes, London and New York: Routledge.

11. Wolterstorff, N., (1996), John Lock and The Ethics of Belief, New York: Cambridge University Press.

12. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, (2010a), "Analytic Philosophy of Religion: Retrospect and Prospect" in Inquiring about God, Selected Essays, vol. 1. Ed. By Nicholas Wolterstorff & Terence Cuneo. New York: Cambridge University Press.

13. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ,( 2010b), Prctices of Belief. Selected essays, vol. 2. Ed. By Nicholas Wolterstorff & Terence Cuneo, New York: Cambridge University Press.

14. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ,( 2010c), "The Reformed Tradition' In P. L. Quinn. & P. Draper. & C. Taliaferro, A Companion to the Philosophy of Religion, Oxford: Blackwell publishers.

15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, (2001),"Reformed Epistemology". In D. Z. Philips, &T. Tessin, Philosophy of Religion in the 21st Century, New York: Palgrave.

16. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, (1983), "Can Belief in God Be Rational If It Has No Foundations?" In A. Plantinga & N. Woltrestorff, Faith and Rationality, Notre Dame: University of Notre Dame.