تحول وجودی انسان در عهد جدید

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران

چکیده

از موضوعات مهم در ادیان توحیدی، سلوک و تحول معنوی انسان است. این تحول را در مسیحیت می‌توان با روی‌کردهای متفاوت عرفانی، کلامی و کتاب مقدسی مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، این سلوک معنوی را می­توان از ابعاد گوناگون، نظیر جایگاه آن در دین، تأثیر آن در زندگی دنیوی و اخروی، راه­های تقرب و سلوک به خدا و ... مورد بررسی قرار داد. اما یکی از پرسش­های مطرح در این‌جا این است که خود این سلوک به چه معنا و از چه سنخی است. سخن در این است که چه رخ می‌دهد که سالک الی الله به کمال دست می‌یابد؛ آیا تحولی حقیقی در او رخ داده است یا تشریفاً او را کامل و مقرب خدا می‌خوانند؟ در مسیحیت و مشخصاً عهد جدید، این سلوک عرفانی و کمالی، تحولی وجودی، حقیقی، تشکیکی و در عین حال بیشتر اعطایی است و با واژگانی نظیر تقدیس، اتحاد با خدا و مسیح و نورانی شدن بیان می‌شود؛ که شاکله‌ی این نوشتار را شامل است.

کلیدواژه‌ها


1. ادی، ولیم، (1973)، الکنز الجلیل فی تفسیر الانجیل، بیروت: مجمع الکنائس فی الشرق الاردنی.

2. انس الامیرکانی، جیمس، (1890)، نظام التعلیم فی علم اللاهوت القویم (2ج)، قاهره: مطبعه‌ی الامیرکان.

3. بارکلی، ولیم،(1987)، تفسیر العهد الجدید، رساله‌ی الرومیه‌ی، قاهره: دار الثقافه.

4. باسیم، بولس، (1991)، معجم اللاهوت الکتابی، بیروت: دار المشرق.

5. بوریس بوبرینکسیوی، (1999)، معجم اللاهوت الارثوذکسی، طرابلس، المنشورات الارثوذکسیه‌ مکتبه السائح،.

6 . پیترز، اف ئی، (1384)، یهودیت، اسلام و مسیحیت، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب،.

7. تیسن، هنری، (بی‌تا)، الاهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائلیان، تهران: حیات ابدی.

8. جمامه من اللاهوتیین،(1986)، تفسیر الکتاب المقدس (6 ج)، بیروت: النفیر.

9. جورج خضر، (1982)، المطران، الرؤیه الأرثوذکسیه لله و الانسان، بیروت : منشورات النور.

10. حبیب اللهی، اکبر، (1388)،  فلسفه بوناونتورا، تهران: حکمت.

11. حموی الیسوعی، صبحی، (1994)، معجم الایمان المسیحی، بیروت: دار المشرق.

12. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، (1389)، سرشت انسان در اسلام و مسیحیت، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

13. عزیز، فهیم، (1980)، المدخل الی العهد الجدید، قاهره: دار الثقافه.

14. کاپلستون، فردریک چارلز، (1387)، تاریخ فلسفه (فلسفه‌ی قرون وسطی)، ج 2، ترجمه‌ی ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 15. کاکایی، قاسم، (1381)، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران: هرمس۱.

16. کتاب مقدس، (1996)، انجمن کتاب مقدس ایران، انتشارات ایلام.

17. المسکین، الاب متی، (1990)، شرح انجیل القدیس یوحنا (2ج)، قاهره: دیر القدیس انبا.

18. مکدونلد، ولیم، (1998)، تفسیر الکتاب المقدس للمؤمن، بیروت: دار الثقافه‌ی.

19.مک‌گراث، آلیستر،(1385)، درآمدی بر الاهیات مسیحی،ترجمه عیسی دیباج،تهران:کتاب روشن.

20. واطسون، اندراوس و ابراهیم سعید، (بی‌تا)، شرح اصول الایمان، قاهره، دارالثقافه.

21. Aquinas, Thomas, (2006), Summa Theologia, New York: Cambridge University Press.

22. Barton, John and John Muddiman, (2001), The Oxford Bible Commentary, New York: Oxford University Press.

23. Bourgeois, Henri, “Purgatory” in: Encyclopedia of Christian Theology, VOL. 3, P.1322.

24. Buttrick, George Arthur,(1952), The Interpreter’s Bible: the Holy Scriptures, (12 Vol), New York: Abingdon Press.

25. Chapman, Geoffrey, 2000, The New Jerome Biblical Commentary, London: Oxford.

26. Duper, Louis, (2004), Unio Mystica, The State and the Experience, New York: Oxford University Press.

27. Forshaw, B., “Holiness” in: New Catholic Encyclopedia, VOL. 7, P. 52.

28. Geffre, Claude, “eternal Life” in: Encyclopedia of Christian Theology, VOL. 2, P. 922.

29. Maurer, Armand A. (1965), Medieval Philosophy, New York: Random House.

30. Mc Ginn, Bernard and Moshe Idel, (1996), “Love, Knowledge and Unio Mystica in the Western Christian Tradition”in: Mystical Union in Judaism, Christian and Islam, New York, Continuum, P. 61.

31. Mc Partlan, Paul, “Holiness” in: Encyclopedia of Christian Theology, VOL. 2, P. 712.

32. McGrath, Alister E. (1993), Reformation Thought, Massachusetts: Blackwell.

33. Peterson, David, (1995), Possessed by God, A New Testament Theology of Sanctification, Michigan: W. B. Eerdmans.

34. Pike, Nelson, (1992), Mystic Union: an Essay in the Phenomenology of Mysticism, New York: Cornell University Press.

35. R. J., Bastian, “Purgatory” in: New Catholic Encyclopedia, VOL. 11, P. 1034.

36. Rahner, Karl (Ed), (1981), Encyclopedia of Theology, London: Burns & Oates.