رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌ آموخته‌ی دکتری دانشگاه فردوسی

2 ااستاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه تهرن

چکیده

بهره بردن از قدرت علمی و خلاقیت انسان در محدود کردن و پس‌راندن شرور و جلوگیری از گسترش آن از مصادیق همکاری با خالق و یاری‌ دادن‌ به‌ خداوند در حل مسأله شر محسوب می‌شود‌.
بسیاری صفات بد‌ اخلاقی‌ و خلق و خوی‌های ناپسند و در نتیجه شخصیت و رفتار شرورانه پایه‌ی زیستی و ژنتیکی دارند. فن‌آوری مهندسی ژنتیک این امکان را به ما می‌دهد که از ویژگی‌هایی در ژن‌ها‌یمان برخوردار باشیم که تا سرحد امکان، کمتر گرفتار شرور گردیم. بنابراین در قدم نخست، با بهر‌ه‌گیری از ژن‌درمانی می‌توان ‌از پیدایش‌ برخی‌ از نواقص جسمانی و اخلاقی‌ و انتقال‌ آن‌ به‌ نسل‌های‌ بعدی‌ جلوگیری‌ کرد و سپس با مهندسی ساختار ژنتیکی انسان و در نتیجه اصلاح نژاد بشر، می‌توان به انسانی دست یافت که دارای درصد بالایی از صفات و خصوصیات مطلوب‌ جسمانی، عقلانی، اخلاقی و الاهی بوده، تا در نتیجه‌ی آن، شمار چشم‌گیری از شرور روزمره‌ی انسانی از صفحه‌ی زندگی محو شود و به دیگر شرور تاریخی پیوندد.
نگارنده رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک را در شرایط موجود، راهبردی اساسی و بر‌تر در حل شرور انسانی و دستیابی به خیرات و کمالات ارزیابی کرده و معتقد است که بشریت باید هر چه زودتر تصمیم استفاده از آن را عملی کند.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن‌ کریم‌.

2. ابن‌ابی‌الحدید، عزالدین، (1337)، شرح‌ نهج‌البلاغه‌، تحقیق ‌محمد ابوالفضل ‌ابراهیم‌، قم: کتابخانه‏ مرعشى‏ نجفى.

3. ابن‌ بابویه(صدوق)‌، محمد بن‌ علی، (1404ق)‌، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، تحقیق‌ علی‌ اکبر غفاری‌، چاپ‌ دوم‌، قم: جامعه‌ مدرسین. ‌

4. -------------------------، (‏1380)، علل الشرائع، ترجمه محمدجواد ذهنى، قم: مؤمنین.‏

5. ابن‌ سلامه‌، محمد، (1405ق)، مسند شهاب‌، تحقیق‌ حمدی‌ عبد المجید السلفی‌، بیروت‌:‌ الرسالة.

6. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1408ق)، لسان العرب، بیروت: احیاء تراث عربی.

7. اتکینسون ریتا ال و دیگران، (1385)، زمینه روان‌شناسی هیلگارد، ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.

8. باستانی، امیر، (1387)، «تأثیر عوامل زیست شناختی بر رفتار مجرمانه با تأکید بر عوامل ژنتیک»، پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران.

9. بیکر، کاترین، (1388)، ژنتیک رفتاری، ترجمه علی محمد فروغ‌مند و حمید گله‌داری، اهواز: دانشگاه چمران.

10. پاینده، ابوالقاسم،‏ (1382)، نهج‌الفصاحه(مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چاپ چهارم‏، تهران:‏ دنیاى دانش.

11. پلانتینگا، الوین‌، (1376‌)، فلسفه‌ دین‌(خدا، اختیار و شر)، ترجمه‌ محمد سعیدی‌مهر، قم: طه.

12. تمیمى آمدى، عبد الواحد‏، (1366)، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم‏، قم: ‏دفتر تبلیغات.‏

13. حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، (1372)، دیوان، تصحیح علی محمد رفیعی، چاپ دوم، تهران: قدیانی.

14. حجتی‌، محمد باقر، (1370)، اسلام‌ و تعلیم‌ و تربیت‌، چاپ‌ پانزدهم‌، تهران‌: فرهنگ‌ اسلامی‌.‌

15. خرمشاهی‌، بهاءالدین‌، (‌‌1365)‌، جهان‌ غیب‌ و غیب‌ جهان‌(سه‌ مقاله‌ در علم‌ کلام‌ جدید)، تهران: کیهان.

16. رضایی‌، مهین، (1380)‌‌، تئودیسه‌ و عدل‌ الاهی‌، تهران‌: پژوهش‌ و نشر سهروردی‌.

17. ری‌ شهری‌، محمد،‌(1375)، میزان‌ الحکمه‌، قم‌: دار الحدیث.

18. سعدی شیرازی، مصلح‌الدین، (1371)، گلستان، تصحیح حسین استادولی، چ11، تهران: قدیانی.

19. صفار قمی، محمد بن حسن، (1389)، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد، ترجمه و تصحیح علیرضا زکی‌زاده، قم: وثوق.

20. طبرسی‌، امین الاسلام، (1415ق)، مجمع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌، بیروت‌: ‌الاعلمی‌.

21. طبرسى، حسن بن فضل‏،‏ (1370)، مکارم الأخلاق،‏ چاپ چهارم، قم: شریف رضى. ‏

22. طریحی، فخرالدین، (1408ق)، مجمع البحرین، چاپ دوم، تهران: الثقافة الاسلامیه.

23. طیب، عبد الحسین، (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن‏، تهران: انتشارات اسلام.

24. قضاعى، ‏قاضى، (1361)، شهاب الأخبار، تهران: ‏انتشارات علمى و فرهنگى‏.

25. قمى، على بن ابراهیم، (1367)، تفسیر قمى، ‏تحقیق طیب موسوى، چاپ چهارم‏، قم:دار الکتاب.

26. کارور، چارلز و شی‌یر، مایکل، (1387)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی.

27. کریستنسن، یاف و دیگران، (1385)، روان‌شناسی عمومی، ترجمه ابوالقاسم بشیری و دیگران، قم: آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

28. کریمی، یوسف، (1388)، روان‌شناسی شخصیت، چاپ چهاردهم، تهران: ویرایش.

29. کریمی‌نژاد، محمدحسن ودیگران،(1370)،اصول ژنتیک انسانی و بیماری‌های ارثی،تهران: مولّف.

30. کلینی‌، محمد بن‌ یعقوب،‌ (1367ق)، الفروع‌ من‌ الکافی‌، تحقیق‌ علی‌ اکبرغفاری‌، چاپ‌ سوم‌، تهران: الکتب‌ الاسلامیه‌.

31. -------------، (بی‌تا)، اصول کافى، ترجمه جواد مصطفوى‏، تهران: الکتب اسلامیه.

32. کمره‏اى، محمد باقر، (1351)، آسمان و جهان(ترجمه‌ی کتاب السماء و العالم بحار)، تهران: الکتب اسلامیه.

33. کی‌نیا، مهدی، (1374)، روان‌شناسی جنایی، تهران: رشد.

34. لیثی‌ واسطی‌، علی‌ بن‌ محمد، (‌1376)، عیون‌ الحکم‌ و المواعظ‌، تحقیق‌ حسین‌حسنی‌ بیرجندی‌، قم: دارالحدیث.

35. متولی زاده اردکانی، علی، (1389)، ژنتیک رفتار و فرهنگ، تهران: حقوقی.

36. مجلسى، محمد باقر، ‏(بی‌تا)، بحار الأنوار، تهران: الکتب اسلامیه.

37. مسعودی، على بن حسین، (1409ق)، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، چاپ دوم، قم: دار الهجره.

38. مصطفوى، حسن، (1360)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: ترجمه و نشر کتاب.

39. مکارم شیرازى، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، ‏تهران: الکتب الإسلامیة.

40. ناس‌، جان‌بی‌، (1377)، تاریخ‌ جامع‌ ادیان‌، ترجمه‌ علی‌ اصغر حکمت‌، چاپ‌ نهم، تهران:‌ علمی‌ و فرهنگی‌‌.

41. نوروزی‌، محمد، (1384)، آسیب ‌شناسی‌ رفتاری‌ انسان‌ از دیدگاه‌ قرآن‌، قم‌: بوستان‌کتاب‌.

42. نوری دلویی، محمد رضا، (1388)، ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم، تهران: سامر و آخر.

43. نیرومند، رضا و محمدزاده، الهام، (1389)، «رهیافت ترکیبی در حل مسأله شر»، مجله پژوهش‌های فلسفی و کلامی، دانشگاه قم: سال یازدهم، شماره 3و4.

44. هاسپرز، جان‌،‌ (بی‌تا)، فلسفه‌ دین‌، ترجمه‌ مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ اسلامی‌، قم‌: دفتر تبلیغات ‌اسلامی.

45. هالجین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس، (1383)، آسیب شناسی روانی دیدگاه‌های بالینی درباره اختلال‌های روانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: روان.

46. هامر، دین و کوپلند، پیتر، (1382)، نقش ژن‌ها در شکل گیری شخصیت، ترجمه علی متولی زاده اردکانی، تهران: چهر.

47. Eliade, Mircea, (1987), Encyclopedia of Religion, 16 Volumes, New York and London: Macmillan.

48. Sherlock, Richard, (2004), "Nature's End: The Theological Meaning of the New Genetics, Modern Age", Wilmington: Vol. 46, Iss. 1/2; P. 84.