رستاخیز در عهد عتیق و عهد جدید

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

اعتقاد به حیات اخروی در آیین یهود، از امور مسلم و قطعی است. مفاهیمی مانند رستاخیز، رجعت و ظهور منجی، روز داوری، تجدید حیات، باغ عدن و جهنم در عهد عتیق آمده است و دانستنی‌های فراوانی در متون مقدس یهود درباره‌ی مرگ و زندگی بازپسین دیده می‌شود. در مسیحیت نیز، مانند هر دین الاهی دیگر، اعتقاد به معاد و نجات انسان‌ها و سعادت جاویدان مورد اهتمام جدی است. این آیین بر پایه‌ی انتظار موعود یهودیت شکل گرفت و با باور به مصلوب شدن عیسی(ع) و دوباره زنده شدن و قیام او از گور استوار گردید و با آرمان رجعت او در آخر الزمان و برپا شدن رستاخیز کامل تداوم یافت و بدین ترتیب، این دین با اعتقاد به حیات مجدد و رستاخیز آمیخته شد. مقاله‌ی حاضر نگاهی است به چند موضوع اصلی در بحث رستاخیز کل و جهان آخرت در آیین‌های یهود و مسیحیت، که در جهت تصدیق و تکمیل مبانی آخرت‌شناسی ادیان توحیدی، معارفی را به پیروان خود عرضه نمودند.
در این نوشتار، به مسایلی نظیر باور یا عدم باور به جهانی دیگر، برزخ یا مرحله‌ی میان مرگ و قیامت، رستاخیز مردگان، ویژگی‌های جهان آینده و جسمانی بودن معاد پرداخته می‌شود و تلاش بر این است که آنچه استفاده می‌شود از متون مقدس اصلی این دو دین باشد.

کلیدواژه‌ها


1. آشتیانی، جلال الدین، (1368)، تحقیقی در دین مسیح، تهران: نشر نگارش.

2. توفیقی، حسین، (1379)، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: سمت.

3. تیواری، کدارنات، (1381)، دین شناسی تطبیقی، ترجمه‌ی مرضیه شنکایی، تهران: سمت.

4. عهد عتیق (کتاب مقدس)، (1380) ، تهران: نشر اساطیر.

5. عهد جدید، (1357)، تهران: سازمان ترجمه تفسیری کتاب مقدس.

6. کوهن، ابراهام، (1382)، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه‌ی امیر فریدون گرگانی، تهران: نشر اساطیر.

7. المسیری، عبدالوهاب، (1382)، دایرة المعارف یهودیت و صهیونیسم، ترجمه‌ی مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهش‌های خاورمیانه، تهران: کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه.

8. ناس، جان، (1370)، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت، تهران: آموزش انقلاب اسلامی.

9. هاکس، جیمز، (1383)، قاموس کتاب مقدس، تهران: اساطیر.