در جست‌و جوی امر قدسی: چیستی امر قدسی در میان سنت‌گرایان با تأکید بر آرای رنه گنون، فریتهوف شوان و سیدحسین نصر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم «امر قُدسی» اصلی‌ترین مفهومی است که مکتب موسوم به «سنت‌گرایی» بر آن تأکید دارد و درک آن متناظر با درک مضامین اصلی این مکتب است. در این مقاله، کوشش شده است تا با ایضاح این مفهوم و بررسی رابطه‌ی آن با مفاهیمی نظیر سنت، تجدد، وحدت متعالیِ ادیان، طبیعت و انسان و حکمتِ خالده، جهان‌بینی و نگاه آن‌ها به دین تبیین گردد. این تحقیق محدود به بررسی آرای سه تن از مشهورترین نویسندگانِ سنت‌گرا، رنه‌گنون، فریتهوف شوان و سیّدحسین نصر است. نتیجه‌ی نهایی این تبیینْ فهم و درک دعوت سنت‌گرایان به بازگشت به سنت و جست‌و‌جوی امر قدسی در جهان مدرن است.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. اتو، رودولف، (1380)، مفهوم امر قدسی، ترجمه‌ی همایون همتی، تهران: انتشارات نقش جهان.
3. اعوانی، غلامرضا، (1380)، «در معنای سنت»، مقاله‌ی منتشره در خرد جاویدان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات موسسه‌ی تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
4. ــــــــــــــــــــــ، (1388)، «گفتمان سنت‌گرایان و سیدحسین نصر»، مصاحبه‌ی منتشره در فصلنامه‌ی نقد و بررسی کتاب تهران، ویژه‌نامه‌ی دکترسیدحسین نصر، شماره 28، صص:8- 27.
5. اُلدمِدو، کِنِت، (1389)، سنت‌گرایی: دین در پرتو فلسفه‌ی جاویدان، ترجمه‌ی رضا کورنگ بهشتی، تهران: انتشارات حکمت.
6. بهزادیان‌نژاد، قربان، (1380)، مقدمه بر کتاب مجموعه مقالات منتشره در خرد جاویدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات مؤسسه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی.
7. بینای مطلق، محمود، (1380)، «فریتهوف شوان و وحدت درونی ادیان»، مقاله‌ی منتشره در خرد جاویدان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی.
8. پازوکی، شهرام و کوکب، محمد، (1389)، «مطالعه‌ی تطبیقی جهان‌شناسی عرفان اسلامی و هندویی»، پژوهشنامه‌ی عرفان، شماره دوم.
9. راسخی، فروزان، (1380)، «روش مطالعه ادیان از دیدگاه سنت‌گرایان»، مقاله‌ی منتشره در خرد جاویدان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
10. سوزنچی، حسین، (1380)، «جمع سنت و تجدد از دیدگاه استاد مطهری»، مقاله‌ی منتشره در خرد جاویدان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
11. شوان، فریتهوف، (1362)، شناخت اسلام، ترجمه‌ی ضیاءالدین دهشیری، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
12. ــــــــــــــــــــــ، (1383)، اسلام و حکمت خالده، ترجمه‌ی فروزان راسخی، تهران: انتشارات هرمس.
13. شوان، فریتهوف، (1386الف)،« اَتما/مایا»، ترجمه‌ی محمود بینای مطلق، مقاله‌ی منتشره در جام نو و میِِ کهن، تهران: انتشارات مؤسسه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی، چاپ دوم.
14. ــــــــــــــــــــــ، (1386ب)، «حضرات پنج‌گانه‌ی الاهی»، ترجمه‌ی محمود بینای مطلق، منتشره در جام نو و میِ کهن، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم.
15. عالیخانی، بابک، (1380)، «دین زردشتی از نظرگاه جاویدان خرد»، مقاله‌ی منتشره در خرد جاویدان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
16. گنون، رِنه، (1361)، سیطره‌ی کمیت و علایم آخرالزمان، ترجمه‌ی علی‌محمدکاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
17. ـــــــــــــ، (1374)، معانیِ رمزِ صلیب، ترجمه‌ی بابک عالیخانی، تهران: انتشارات سروش.
18. ـــــــــــــ، (1387)، بُحران دنیای متجدد، ترجمه‌ی حسن عزیزی، تهران: انتشارات حکمت.
19. مجلسی، [علامه] محمدباقر، (بی‌تا)، بحار‌الانوار، ج2؛ بی‌جا.
20. ملکیان، مصطفی، (1380)، راهی به رهایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
21. نصر، سیدحسین، (1377)، «انسان و طبیعت؛ بحران معنوی انسان متجدد»، ترجمه‌ی احمدرضا جلیلی، نشریه‌ی نقد و نظر، شماره‌ 15؛ صص204-213.
22. ـــــــــــــــــــــ، (1379)، نیاز به علم قدسی، ترجمه‌ی حسن میانداری، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
23. ـــــــــــــــــــــ، (1380)، معرفت و معنویت، ترجمه‌ی انشاءالله رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
24. ـــــــــــــــــــــ، (1383)، مقدمه بر کتاب: شوان، فریتهوف، اسلام و حکمت خالده، ترجمه‌ی فروزان راسخی، تهران: انتشارات هرمس.
25. ـــــــــــــــــــــ، (1384)، دین و نظام طبیعت، ترجمه‌ی محمدحسن فغفوری، تهران: انتشارات حکمت.
26. ـــــــــــــــــــــ، (1385)، در جست‌وجوی امر قدسی، ترجمه‌ی مصطفی شهرآئینی، تهران: نشر نی.
27. Huxley, Aldous, (1947), The Perennial Philosophy, London: Chatto & Windus, Oxford University Press.
28. Nasr, S.h, (1976), Man and Nature, London: Allen and Unwin.
29. Schuon, Frithjof, (1961), Stations of Wisdom, London on date given: Reprint of John Mury edition: Perennial Books.
30.  ــــــــــــــــــــــــــ, (1984), The Transcendent Unity of Religions, United States of America, Wheaton: Theosophical Publishing House.
31. Sedgwick, Mark, (2004), Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century, New York: Oxford Univerdity Press.