نقش اجتماعی دین از دیدگاه ابن سینا

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 مدرس حوزه آران و بیدگل

چکیده

پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی کارکرد و نقش دین در عرصه‌های مختلف جامعه از دیدگاه ابن سینا بوده است. از آن‌جا که نوع نگاه و تبیین و تفسیر اندیشمندان و جامعه‌شناسان به دین و جامعه مختلف است، در ابتدا لازم شد به تعریف دین و جامعه و رابطه‌ی میان آن دو از دیدگاه ابن سینا پرداخته شود و سپس کارکردهای دین در درون جامعه از دیدگاه ایشان بیان گردد. حاصل بحث چنین شد که ابن سینا وجود دین را امر قدسی از جانب خدا دانسته، با بیان کارکردهای مختلف، آن را برای حفظ حیات و پیش‌رفت جامعه و سعادت اخروی لازم و ضروری می‌داند.

کلیدواژه‌ها


1. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، (1384)، اشارات و تنبیهات، با شرح خواجه نصیرالدین طوسی و المحاکمات قطب الدین طوسی و المحاکمات قطب الدین رازی، تهران: مؤسسه مطبوعات دینی.

2. ـــــــــــــــــــــــ، (1375)، اشارات وتنبیهات، حسن ملکشاهی، چاپ سوم، تهران: سروش.

3. ـــــــــــــــــــــــ، (بی‌تا)، الهیات شفاء، مقدمه بیولی، بی‌جا.

4. ـــــــــــــــــــــــ، (1377)، الهیات نجات، یحیی یثربی، چاپ اول، فکرروز.

5. ـــــــــــــــــــــــ، (1348)، روان‌شناسی شفا، ابردانا سرشت، چاپ سوم، تهران: بانک بازرگانی.

6. ـــــــــــــــــــــــ، (بی‌تا)، سیاسه، بی‌جا.

7. ـــــــــــــــــــــــ، (بی‌تا)، منطق شفا، (سفسطه)، بی‌جا.

8. حسن زاده آملی، حسن، (1348)، دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، (نمط دهم، مقامات العارفین)، قم:کتابسرای اشراق.

9. اصیل، حجت اله، (1371)، آرمانشهر دراندیشه ایرانی، تهران: نشر نی.

10. فیرحی، داوود، (1378)، قدرت، دانش و مشروعیت دراسلام، تهران: نشر نی.

12. قادری، حاتم، (1378)، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت.

13. صالحی،محسن،(1379)، «موضوع و روش جامعه‌شناسی دین»، فرهنگ بام ایران، شماره‌ی5و6.