مقایسه و تطبیق نظریه ظهور ذات در صفات و اسما در عرفان اسلامی و یهودی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده