بررسی دیدگاه های علامه مجلسی در باب "سلطنت مشروعه" و "ولایت فقیه"

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده