نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیر در نظریه حرکت جوهری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده