کیفیت شناخت و وصال خدا از طریق شناخت نفس از دیدگاه دو عارف مسلمان و مسیحی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده