صدرالمتألهین شیرازی و نحوة فاعلیت حق تعالی در نظام آفرینش: رابطة خدا با جهان از نظر صدرای شیرازی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها