بحثی تطبیقی پیرامون بررسی ریشه ها، پیش زمینه ها، و خاستگاه های نظریه تکثرگرایی دینی در مسیحیت و اسلام

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

کلیدواژه‌ها