شیخ احمد و شیخ اکبر: تأملی در نظریه وحدت شهود شیخ احمد سرهندی (مجدد الف ثانی) و نقد او بر وحدت وجود ابن عربی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگستان هنر

کلیدواژه‌ها