نظام احسن از دیدگاه لایب نیتس و ابن سینا

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) همدان

کلیدواژه‌ها