تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر و گادامر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها