بررسی تطبیقی آرای ابن سینا و ساموئل کالریج در مورد تمایز میان خیال و تخیل

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی پژوهشکده ی هنر فرهنگستان هنر

کلیدواژه‌ها