تمهیدات زبانی کثرت گرایی دینی بر اساس روایت جان هیک و پیتر برن

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

کلیدواژه‌ها